CONTACTGEGEVENS
https://www.2ttoys.nl
Orthen 16
5231 SB DEN BOSCH
+31 620653022
Simone van Nuland is de verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van 2TTOYS.NL, zij is te bereiken via info@2ttoys.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN WE?
2TTOYS verwerkt geen persoonsgegevens, behalve de gegevens die je invult bij het plaatsen van een bestelling. We vragen je alleen gegevens in te vullen die strikt noodzakelijk zijn voor een correcte afhandeling van je bestelling.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2ttoys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevensverwerking door 2TTOYS is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Je adres hebben we nodig om het artikel naar je te verzenden. We je om je telefoonnummer en mail adres om contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We mailen je bijvoorbeeld als een item uitverkocht is en we het item niet of later kunnen leveren. Zie voor de redenen waarvoor we contact met je op kunnen nemen onze voorwaarden. We gebruiken deze gegevens niet voor nieuwsbrieven of andere marketing doeleinden. 2TTOYS.NL verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
2TTOYS.NL maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor het nemen van besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS
2TTOYS.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren alle facturen/bestellingen die we versturen of ontvangen in onze administratie. Dat is verplicht, want de belastingdienst moet onze administratie kunnen controleren. We bewaren de facturen/bestellingen  in de vorm waarin we ze hebt verstuurd of ontvangen. We zijn verplicht de facturen 7 jaar te bewaren. De gegevens op de factuur worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
2TTOYS.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We verkopen, en/of stellen jouw gegevens niet ter beschikking aan derden, behalve aan partijen waarmee we een verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. De verwerking van jouw gegevens zijn nodig voor de afhandeling van je bestelling. Wij gebruiken Santu Pty Ltd als verwerker om namens ons klantgegevens te verzamelen die we nodig hebben voor het verwerken van je bestelling. We gebruiken Sisow voor het verweken van je betaling. Sisow is een Collecting Payment Service Provider (CPSP), die betaaldiensten, zoals iDEAL, verzorgt voor met name webshops. In het kader van de dienstverlening verkrijgt Sisow persoonsgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats en e-mail adres). Deze gegevens worden verwerkt binnen Sisow, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd, voorafgaand aan de dienstverlening van Sisow. Aangezien de door Sisow verwerkte gegevens persoonsgegevens omvatten, is een belangrijke vraag welke status Sisow heeft krachtens Richtlijn 95/46 / EG (de "richtlijn") en vanaf 25 mei 2018 krachtens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit komt omdat zowel de richtlijn als de AVG onderscheid maken tussen de verwerkingsverantwoordelijke aan de ene kant en de verwerker aan de andere kant. Dit onderscheid is onder meer van belang voor de vraag welke contractuele afspraken Sisow en haar klanten moeten maken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze memo legt uit waarom Sisow moet worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese privacywetgeving. Sisow heeft de bevoegdheid om de doelen en de middelen van de verwerking van gegevens te bepalen, die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar aangeboden diensten. Daarbij beslist Sisow over de (andere) gebruiksdoeleinden van consumentengegevens en zijn onze eigen algemene voorwaarden van toepassing op de consument. In de praktijk verwerkt Sisow deze gegevens feitelijk voor haar eigen doelen. Sisow bepaalt het doel en de middelen van deze verwerking onafhankelijk van haar klanten. Op grond van de activiteiten die Sisow uitvoert en de diensten die zij aanbiedt, zijnde een CPSP, zowel naar haar klanten als naar consumenten toe, is Sisow aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG. Dat betekent dat Sisow niet als verwerker wordt aangemerkt en dat een verwerkersovereenkomst tussen Sisow en haar klanten niet noodzakelijk is. Sisow verwijst hierbij naar artikel 14 en 15 van hun Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te vinden op onze website sisow.nl. Wij gebruiken onder andere DHL als verwerker om producten namens ons te verzenden. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen, lees daar mee over bij "Cookiebeleid". We gebruiken Mailchimp als processor om marketing e-mails te versturen en te volgen. Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor de nieuwsbrief in het bestelproces door aan te vinken dat je een nieuwsbrief wilt ontvangen. Standaard staat het vinkje "UIT". Je moet je dus zelf aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Uiteraard kun je je altijd uitschrijven voor een nieuwsbrief, daarvoor staat onder iedere nieuwsbrief een link. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
He hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Feitelijk zijn dat de gegevens die je hebt ingevuld bij het plaatsen van een bestelling. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2TTOYS.NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Het aanpassen, intrekken of verwijderen van de gegevens die je aan ons verstrekt hebt bij het plaatsen van een bestelling mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen voor het bewaren van gegevens door de belasting dienst. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@2ttoys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 2TTOYS.NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIE HEBBEN TOEGANG TOT GEGEVENS
2TTOYS is een comacte organisatie, daardoor zijn er weinig personeelsleden die jouw gegevens kunnen inzien. Alle personen die werken bij 2TTOYS hebben verklaart gegevens niet buiten 2TTOYS te nemen. Zij weten dat het niet houden aan deze afspraak kan leiden tot ontslag.

HOE WE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
2TTOYS.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@2ttoys.nl
2TTOYS.NL, gevestigd aan Orthen 16 5231 SB DEN BOSCH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

UPDATE PER 25-5-2018
PRIVACY BELEID 2TTOYS